Gandhi

Gandhis Spinnrad im Ashram - Ahmedabad
Gandhis Spinnrad im Ashram - Ahmedabad
Gandhis Spinnrad im Ashram - Ahmedabad
Gandhis Arbeitsplatz im Ashram - Ahmedabad
Gandhis Brille im Ashram - Ahmedabad
Gandhis Gebet im Ashram - Ahmedabad