Shah Jahan

Taj Mahal Seitenansicht, Minarett
Taj Mahal - Innenansicht - Schrein der Mumtaz Mahal
Taj Mahal - Innenansicht - Schrein der Mumtaz Mahal
Taj Mahal - Seitenhalle
Taj Mahal - Vorderansicht mit Gartenanlagen
Taj Mahal - Seitenansicht
Taj Mahal - Seitenansicht
Taj Mahal - Seitenansicht
Eingangsportal - Taj Mahal
Eingangstor ins Taj Mahal - Gelände