Figuren

Hindu Tempel
Weihnachtskrippe
Weihnachtskrippe
Weihnachtskrippe
Heilige Familie / Weihnachtskrippe
Orientalische Weihnachtskrippe
Weihnachtskrippe
Orientalische Weihnachtskrippe
Weihnachtskrippe
Orientalische Weihnachtskrippe (Panorama)
Weihnachtskrippe
Herbergsuche
Heilige Familie / Herbergsuche
Heilige Familie / Herbergsuche
Herbergsuche
Herbergsuche
Weihnachtskrippe
Weihnachtskrippe
Die neapolitanische Weihnachtskrippe
Halma