Edelfalter

Distelfalter bzw. Cynthia cardui
Distelfalter bzw. Cynthia cardui