Karst

Karst im Taurus auf dem Weg nach Konya
Dorf mit Moschee im Taurus auf dem Weg nach Konya
Dorf mit Moschee im Taurus auf dem Weg nach Konya
Schnee auf den Bergen im Taurus auf dem Weg nach Konya
Stalaktiten
Stalakmiten
Model
Steinmännchen
The Burren