Saal

Schloss Ambras (Spanischer Saal)
Schloss Ambras (Spanischer Saal)
Schloss Ambras (Spanischer Saal)
Stift Stams (Bernardisaal)
Stift Stams (Bernardisaal)
Stift Stams (Bernardisaal)
Stift Stams (Bernardisaal)
Stift Stams (Bernardisaal)
Prager Burg (Wladislawsaal)
Prager Burg (Wladislawsaal)
Sitzungssaal (Landhaus Graz)
Sitzreihen im Saal
Schloss Bruchsal (Kuppelsaal)
Schloss Bruchsal (Kuppelsaal)
Schloss Bruchsal (Kuppelsaal)
Schloss Bruchsal (Kuppelsaal)
Schloss Bruchsal (Marmorsaal)
Schloss Bruchsal (Gartensaal)
Schloss Bruchsal (Marmorsaal)
Schloss Bruchsal (Marmorsaal)