Mittelschiff

V.O.C. Amsterdam - Nachbau eines Handelsschiffes, der BATAVIA
V.O.C. Amsterdam - Nachbau eines Handelsschiffes, der BATAVIA
V.O.C. Amsterdam - Nachbau eines Handelsschiffes, der BATAVIA
Stephansdom
Stephansdom
Stephansdom